KHRA Logo

Kerala Hotel & Restaurant Association

Kottayam

K. K. Philipkutty

Secretary

Midday Food Court, Karukachal, Kottayam

    9446420236

N. Pratheesh

Secretary

Ravabi Restaurant, Kottayam

    9447954677